การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนแม่ลาน้อย