การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบ ๒๕๖๓ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบ ๒๕๖๓

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย