ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 2808 ครั้ง

วิสัยทัศน์  : มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภาพแวดล้อมดี บุคลากรมีคุณภาพ เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมศึกษา : เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในวัย ๓-๕ ขวบ

หลักสูตร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนแม่ลาน้อย เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้แนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตามคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่จัดการศึกษา ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๒-๕ ปี ที่เข้ารับบริการทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการตามวัยอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุนชน และประเทศชาติ

เป้าหมาย : เด็กเล็กวัย ๓-๕ ขวบ มีความพร้อม ในการจะศึกษาในระดับต่อไป มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้

  • ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพ
  • สุขภาพจิตดีและมีความสุข
  • มีทักษะชีวิตและสร้างปฎิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ

หลักการจัดการศึกษาปฐมศึกษา : ตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น