โครงสร้างของหน่วยงาน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โครงสร้างของหน่วยงาน

ประกาศเมื่อ 09 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 22564 ครั้ง

 

โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำลบขุนแม่ลาน้อย

 

ปลัด อบต.

(นักบริหารงาน อบต.๗)

 

 

 

สำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ๗ว)

๑.งานบริหารงานทั่วไป

๒.งานนโยบายและแผน

๓.งานบุคคล

๔.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.งานสาธารณสุขชุมชน

กองคลัง

(ผู้อำนวยการกองคลัง ๖)

๑.งานการเงินและบัญชี

๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

 

 

ส่วนโยธา

(เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖)

๑.งานก่อสร้าง

๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๓.งานประสานสาธารณูปโภค

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารการศึกษา ๖)

๑.งานบริหารการศึกษา

๒.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น