อำนาจหน้าที่ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

อำนาจหน้าที่

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565

เปิดอ่าน 786 ครั้ง

อำนาจหน้าที่

***********************

          องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

.มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

.องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามพระชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

๑.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)

๒.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๒.๑ จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบท

๒.๒ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๓ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๒.๔ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๒.๗ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๘ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

๓.มีหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามาตรา ๖๘ ดังนี้

๓.๑ ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

๓.๒ ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓.๓ ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๓.๔ ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๓.๕ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๓.๖ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๓.๗ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๓.๘ การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

๓.๙ หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

๓.๑๐ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๓.๑๑ กิจกรรมเกี่ยวกับกาพาณิชย์

๓.๑๒ การท่องเที่ยว

๓.๑๓ การผังเมือง

 

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติการหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

          ๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          ๒.การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ

          ๓.การจัดให้มีและควบคุมการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

          ๔.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

          ๕.การสาธารณูปการ

          ๖.การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ

          ๗.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๘.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ๙.การจัดการศึกษา

          ๑๐.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          ๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          ๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          ๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          ๑๔.การส่งเสริมกีฬา

          ๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          ๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          ๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          ๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

         ๑๙.การสาธารณะสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

          ๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          ๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          ๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          ๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น

          ๒๔.การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๒๕.การผังเมือง

          ๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          ๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          ๒๘.การควบคุมอาคาร

          ๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน

          ๓๑.กิจอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น