การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.ขุนแม่ลาน้อย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย