การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ขุนแม่ลาน้อย

สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย