การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย