การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

มาตรฐานการปฎิบัติงาน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย

  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ   คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น   คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือการให้บริการประชาชน   มาตราการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น