การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน อบต.ขุนแม่ลาน้อย