การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ขุนแม่ลาน้อย