การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )
  o1 โครงสร้าง   o2 ข้อมูลผู้บริหาร   o3 อำนาจหน้าที่   o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   o5 ข้อมูลการติดต่อ   o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   o7 ข่าวประชาสัมพันธ์   o8 Q&A   o9 Social Network   o10 แผนดำเนินงานประจำปี   o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   o13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน   o14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ   o15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ   o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ   o17 E-Service   o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน   o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   o32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น   o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 1493 ครั้ง

วิสัยทัศน์  : มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภาพแวดล้อมดี บุคลากรมีคุณภาพ เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมศึกษา : เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในวัย ๓-๕ ขวบ

หลักสูตร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนแม่ลาน้อย เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้แนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตามคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่จัดการศึกษา ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๒-๕ ปี ที่เข้ารับบริการทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการตามวัยอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุนชน และประเทศชาติ

เป้าหมาย : เด็กเล็กวัย ๓-๕ ขวบ มีความพร้อม ในการจะศึกษาในระดับต่อไป มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้

  • ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพ
  • สุขภาพจิตดีและมีความสุข
  • มีทักษะชีวิตและสร้างปฎิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ

หลักการจัดการศึกษาปฐมศึกษา : ตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย