การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ร้องเรียนการทุจริต อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน