การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )
  o1 โครงสร้าง   o2 ข้อมูลผู้บริหาร   o3 อำนาจหน้าที่   o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   o5 ข้อมูลการติดต่อ   o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   o7 ข่าวประชาสัมพันธ์   o8 Q&A   o9 Social Network   o10 แผนดำเนินงานประจำปี   o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   o13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน   o14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ   o15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ   o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ   o17 E-Service   o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน   o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   o32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น   o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

นโยบาย อบต.ขุนแม่ลาน้อย

นโยบาย

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 693 ครั้ง

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

          นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ที่ได้แถลงต่อสภาในการประชุมสภา สมัยมามัญ /ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีดังนี้

          ๑. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้มีการส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมตำบลขุนแม่ลาน้อยทุกรูปแบบ

          ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีกว่าเดิม เช่นถนนลูกรัง ให้เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเป็นช่วงๆ ตามงบประมาณที่สามารถจัดหาได้

         ๓. ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนตำบลขุนแม่ลาน้อยมีการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ

         ๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมน

         ๕. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         ๖. ด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริมการจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ลาน้อย รวบรวมเขตพื้นที่ ๓ ตำบลได้แก่ ตำบลแม่โถ ตำบลแม่นาจาง และตำบลขุนแม่ลาน้อย โดยจะขอตั้งชื่อว่า กิ่งอำเภอทีบังกรรัศมีโชค