การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )
  o1 โครงสร้าง   o2 ข้อมูลผู้บริหาร   o3 อำนาจหน้าที่   o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   o5 ข้อมูลการติดต่อ   o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   o7 ข่าวประชาสัมพันธ์   o8 Q&A   o9 Social Network   o10 แผนดำเนินงานประจำปี   o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   o13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน   o14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ   o15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ   o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ   o17 E-Service   o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน   o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   o32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น   o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 610 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย คือ “โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน การเกษตรก้าวหน้า นำพาเป็นเมืองแห่งความสงบสุข” 

 

พันธกิจ(MISSION)

เป็นการกำหนดสิ่งที่จะต้องทำ หลังจากทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และสิ่งที่ต้องการให้เป็นในอนาคต องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เปรียบเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง ชัดเจนที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น พัธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยมี ดังนี้            

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การลดต้นทุนการเกษตร/การส่งเสริมการจ้างแรงงานในชุมชนนอกเหนือจากการประกอบอาชีพการเกษตร

๒. ส่งเสริมการสร้างรายได้การรวมกลุ่มอาชีพ การฝึกอาชีพ ตลอดจนการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน

๓. สนับสนุนการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารและการดำเนินชีวิตของชุมชน

๔. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึงและได้มาตราฐาน

๕. ให้การสนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมจรรยาให้กับเยาวชน

๗. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๘. ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า

๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐. พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

๑๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง