การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 27 มกราคม 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดอบต.ขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน