การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย