การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย