การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย