การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย