การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย