การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย