การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย