การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย