การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย