การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย