การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย