การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย